Panel používateľa

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej aj „OP") predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatváranou medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.kafe.sk (ďalej len „e-shop").
1.2 Predávajúcim je spoločnosť BARZZUZ s.r.o. so sídlom Na Troskách 16, 974 01 Banská Bystrica, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11522/S, IČO: 36 647 951, DIČ: 2022167719, IČ DPH: SK2022167719, tel. +421 48 416 3446, 0904 206 574, e-mail: info@kafe.sk (ďalej len „predávajúci").
1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky e-shopu, spôsob doručenia a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.
1.4 Používaním web-stránok e-shopu a potvrdením objednávky zo strany kupujúceho dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami OP.
1.5 Tieto obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok.

2. Objednávka tovaru, storno objednávky

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na www.kafe.sk.
2.2 Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná systémom e-shopu a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú podľa potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom priebehu vybavovania objednávky. Hodnota minimálnej objednávky je 10 € bez DPH.
2.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").
2.4 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom alebo telefonicky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. V prípade stornovania potvrdenej objednávky po lehote 12 hodín má predávajúci právo požadovať od kupujúceho uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
2.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 kalendárnych dní.

3. Platobné a dodacie podmienky

3.1 Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH. Ceny tovarov sú záväzné a účinné okamihom ich zverejnenia na webovom rozhraní e-shopu. V prípade úpravy ceny je rozhodujúca cena uvedená u objednaného tovaru v čase doručenia objednávky.
3.2 Kupujúci môže platiť za tovar:
a) na dobierku
b) prevodom na účet predávajúceho (na základe predfaktúry, ktorú obdrží kupujúci spolu s potvrdením objednávky e-mailom). Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
    aa) priamym vkladom alebo prevodným príkazom na účet predávajúceho (IBAN: SK18 0900 0000 0003 0383 2197),
    bb) platobným systémom Pay Pal,
    cc) platobným systémom Sporo Pay.
3.3 Platba je možná v mene EUR.
3.4 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej a Českej republiky. Tovar do ostatných štátov EÚ odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR a ČR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.
3.5 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
3.6 Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšej dobe. Dodacia lehota na dostupný tovar sú v SR max. 4 pracovné dni, resp. 5 pracovných dní (v prípade Packety) od potvrdenia prijatia objednávky (v prípade úhrady priamym vkladom alebo prevodným príkazom na účet predávajúceho sa lehota na dodanie začína počítať od pripísania platby na účet predávajúceho, t.j. nie od potvrdenia objednávky; v prípade výberu osobného odberu na jednej z prevádzok kaviarní Kafehaus v Bratislave sa môže lehota ešte predľžiť, nakoľko zásielka bude zaslaná na vybranú prevádzku až spolu s vlastnou objednávkou pre danú prevádzku). Dodacia lehota u nedostupného tovaru je individuálna a zákazník bude o konkrétnom časovom trvaní dodacej lehoty individuálne informovaný pri potvrdzovaní prijatia objednávky.
3.7 O expedovaní tovaru je kupujúci informovaný e-mailom.
3.8 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) osobný odber v prevádzkach kaviarní Kafehaus:
    aa) Na Troskách 16, 974 01 Banská Bystrica, 
    bb) Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava,
    cc) Zuzany Chalupovej 3, 845 25 Bratislava,
    dd) Špitálska 4, 811 08 Bratislava,
    ee) Palackého 6, 811 02 Bratislava,
b) kuriérskou službou DPD, GLS
b) Slovenskou poštou (platí len pre Slovenskú republiku),
c) výdajňami Packety.
3.9 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru na dodaciu adresu podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:
a) osobné prevzatie vo vyššie uvedených prevádzkach kaviarní Kafehaus – 1 € s DPH,
b) dodanie kuriérskou službou DPD/GLS pri objednávke tovaru do 29,99 € s DPH v rámci SR - 3,60 € s DPH,
b) dodanie kuriérskou službou GLS pri objednávke tovaru do 29,99 € s DPH do ČR - 6 € s DPH,

c) dodanie kuriérskou službou DPD/GLS pri objednávke tovaru nad 30 € s DPH - 0 € s DPH (SR, ČR)
d) dodanie Slovenskou poštou - 6 € s DPH,
e) dodanie tovaru prostredníctvom výdajní Packety do 29,99 € s DPH – 3 € s DPH (SR, ČR),
f) dodanie tovaru prostredníctvom výdajní Packety nad 30 € s DPH - 0 € s DPH (SR, ČR).

Dobierka je zdarma.
3.10 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.
3.11 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
3.12 Ak neprevezme kupujúci dodávku tovaru podľa kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je tiež oprávnený vyúčtovať kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, majetkovú ujmu, ktorá mu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar vznikla (najmä náklady na dodanie tovaru, balného atď.).

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Vrátenie tovaru

4.1 Kupujúci je v súlade so zákonom č. 102/2014 § 7 ods. 1 oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
4.2 O uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy informuje kupujúci predávajúceho jednoznačným oznámením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu uvedenú v bode 1.2), resp. na tento účel môže použiť aj vzorový formulár. Kupujúci sa odstúpením od kúpnej zmluvy zaväzuje, že vrátený tovar bude v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nebol použitý, je nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.). V oznámení o odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru.
4.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru (na základe dohody vopred). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
4.4 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Platby za zakúpený tovar však budú uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, ak sa nedohodnú inak. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť na splnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z platných daňových predpisov - napr. potvrdenie prijatia dobropisu a pod.
4.5 Po prevzatí vráteného tovaru predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi jeho stav. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave alebo nekompletný, má predávajúci právo znížiť cenu vráteného tovaru najmä o náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (ide o zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru). Predávajúci si však pri výraznom porušení podmienok vrátenia tovaru (uvedené v bode 4.2) vyhradzuje právo neakceptovať požiadavku odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady predávajúceho späť kupujúcemu.

5. Riešenia sporov online

Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

6. Záverečné ustanovenia

5.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica.
5.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
5.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
5.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 15. 03. 2020 a nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie